single class trademark registration in Cambodia - HALI CONSULTANCY

Đơn đăng ký Nhãn hiệu được Cục SHTT xử lý như thế nào và trong thời gian bao lâu?

Đơn đăng ký Nhãn hiệu được Cục SHTT xử lý, thẩm định qua 3 giai đoạn, cụ thể:

– Giai đoạn 1: Thẩm định hình thức kéo dài khoảng 02 tháng kể từ ngày nộp đơn;

– Giai đoạn 2: Đăng công báo sau 02- 03 tháng kể từ ngày đơn đăng ký được chấp thuận hợp lệ về hình thức;

– Giai đoạn 3: Thẩm định nội dung kéo dài 09- 12 tháng kể từ ngày đơn đăng ký được đăng trên công báo Sở hưu trí tuệ./

Trên thực tế, quá trình xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu có thể kéo dài lên đến 20- 24 tháng do số lượng đơn đăng ký nộp vào Cục sở hữu trí tuệ ngày càng tăng. Tuy nhiên, đối với những đơn đăng ký nhãn hiệu do HAVILAW thực hiện sẽ được theo dõi sát sao và đảm bảo về thời gian thuận lợi nhất cho Quý khách, có thể rút ngắn xuống còn 12- 16 tháng.

Tư vấn sử dụng nguồn vốn

Nội dung đang cập nhật…

Đào tạo nhân sự

Nội dung đang cập nhật…

Tư vấn chiến lược kinh tế

Nội dung đang cập nhật…

Nội dung đang cập nhật…